HSC English Grammar -Synonym and Antonym

Canada Immigration Visa -Interview
Canada Immigration Visa -Interview
February 23, 2021
University Admission Test Vocabulary
University Admission Test Vocabulary
February 24, 2021

HSC English Grammar -Synonym and Antonym

HSC English Grammar -Synonym and Antonym

HSC English Grammar -Synonym and Antonym

HSC English Synonym and Antonym

Most Important HSC English Grammar -Synonym and Antonym

WordDirectionAnswer
UniqueAntonymCommon
MightyAntonymWeak
HumanitySynonymKindness
ReliableAntonymUnreliable
ValuableAntonymValueless
RitualSynonymCeremony
WorthlessSynonymValueless
LonelinessSynonymIsolation
AilmentSynonymDisease
HappinessAntonymSorrows

2.

WordDirectionAnswer
FriendAntonymEnemy
NeedAntonymAvoid
SympathySynonymKindness
ProveSynonymShow
FalseAntonymTrue
HarmAntonymHelp
LaughAntonymCry
PleasureSynonymDelight
BringSynonymCarry
IdeaSynonymConcept
HSC English-Synonym and Antonym

3.

WordDirectionAnswer
PopularAntonymUnpopular
FormSynonymKind
EntertainmentSynonymRecreation
OrganizeSynonymArrange
SponsorSynonymPatronize
MultinationalAntonymNational
PayAntonymReceive
WatchSynonymSee
MaximumAntonymMinimum
RecognitionAntonymRefusal
HSC English Synonym and Antonym

4.

WordDirectionAnswer
ObviouslySynonymCertainly
PrestigeSynonymDignity
NationalSynonymDomestic
UniqueAntonymCommon
NativeAntonymForeign
VarietySynonymDiversity
EmergeAntonymDisappear
ControlAntonymFreedom
ImportantSynonymSignificant
IntelligibilityAntonymUnintelligibility
HSC English Synonym and Antonym

5.

WordDirectionAnswer
SuccessAntonymFailure
JobSynonymService
GreatAntonymOrdinary
BecauseSynonymSince/as
KnowSynonymRecognize
FollowAntonymDisobey
RuleSynonymLaw
NeverAntonymAlways
VictorySynonymTriumph
DesirableAntonymUnexpected

       6.

WordDirectionAnswer
PeopleSynonymPublic
ConservativeAntonymLiberal
EarlyAntonymLate
BelieveSynonymTrust
WorldSynonymGlobe
AllAntonymNothing
PovertyAntonymBounty/Richness
SufferingsSynonymMiseries
OvercomeSynonymSucceed
SameAntonymDifferent
HSC English Synonym and Antonym

7.

WordDirectionAnswer
LiberationSynonymFreedom
BrutalAntonymKind
MassacreSynonymGenocide
HumanAntonymInhuman
LocatedAntonymDislocated
CalledSynonymKnown
SurroundedSynonymEnclosed
StartedAntonymFinished
KilledSynonymMurdered
LargestAntonymSmallest

8.

WordDirectionAnswer
FertileSynonymAlluvial
IndustriousAntonymIdle
CeaselesslySynonymContinuously
LazySynonymIdle
LoveAntonymHate
StrongSynonymPropound
MovingAntonymStill
RespectSynonymHonour
GratefulAntonymUngrateful
DevotionSynonymLoyalty
HSC English Synonym and Antonym

9.

WordDirectionAnswer
PerplexingAntonymClear
UpsettingAntonymUndisturbed
ImperialismSynonymColonialism
EvilAntonymGood
SoonerAntonymLater
ChuckedSynonymQuitted
BetterAntonymWorse
TheoreticallySynonymImpractically
SecretlySynonymPrivately
OppressorSynonymRepressor

10.

WordDirectionAnswer
AcceptedAntonymUnaccepted
SincerityAntonymInsincerity
ResponsibilitySynonymDutifulness
ComplexityAntonymSimplicity
EnvyAntonymKindness
ViceAntonymVirtue
ImpactSynonymInfluence
OutcomeSynonymResult
ImportanceSynonymSignificance
AwarenessSynonymConsciousness
HSC English Synonym and Antonym

11.

WordDirectionAnswer
AllowSynonymPermit
FreedomSynonymLiberty
OpinionSynonymNotion
FairAntonymUnfair
EqualAntonymUnequal
DivisionAntonymUnification
ElectSynonymSelect
SystemSynonymMethod
TreatmentSynonymCure
FacilitySynonymAdvantage

12.

WordDirectionAnswer
NeverAntonymAlways
WeakerAntonymStronger
DiscourageAntonymEncourage
FrustratingSynonymHampering
InterestSynonymWillingness
AbilitySynonymCapacity
DreamSynonymGoal
BestAntonymWorst
SuccessAntonymFailure
AchieveSynonymAttain

13.

WordDirectionAnswer
PreciousAntonymValueless
Glitter Coruscate
AttractSynonymAllure
OutwardAntonymInward
RecognizeSynonymAcknowledge
FascinateSynonymCharm
GlamourAntonymUgliness
ShineAntonymFade
IntrinsicSynonymInborn
MoralityAntonymImmorality

14.

WordDirectionAnswer
GoodAntonymBad
SpeakerSynonymTeller
RecitationSynonymRendition
ImpossibleAntonymPossible
LazyAntonymIndustries
SinceritySynonymCordiality
SeriousnessSynonymThoughtfulness
PossibleAntonymImpossible
IntentionSynonymWillingness
ShineSynonymProsper

15.

WordDirectionAnswer
CurseAntonymBlessing
CauseSynonymReason
IgnoranceSynonymKnowledge
FrustratesSynonymBaffles
DevelopmentSynonymAdvancement
SucceedSynonymFlourish
EradicatedAntonymUnremoved
VastAntonymFew
UndoubtedlySynonymCertainly
GiganticAntonymTiny

2 Comments

  1. Avatar Mashfi says:

    I need a pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x